Actueel
10 oktober 2015
Excursies in de Lus van Linne
Op 10 oktober bezochten een groot aantal omwonenden een open dag. In diverse groepen werd het werk en het materiaal bezocht per boot. Andere rgoepen namen deel aan een natuurwandeling met uitleg van de Stihting het Limburgs Landschap.

Excursie 2015

10 oktober 2015
Onderhoudswerk op zaterdag
Komende zaterdag 17 oktober zal er toch wat extra onderhoudswerk aan de Alexander Tarsos moeten gebeuren... we proberen het zo stil mogeljk te doen !

12 augustus 2015
Alexander Tarsos gearriveerd in de Lus
De slanke en laag uitgevoerde grindinstallatie is naar de Spoorplas gesleept en wordt klaargemaakt om daar grind te baggeren. De Spoorplas zal later worden aangevuld tot zeer ondiep water.

Alex2

17 juli 2017
Heraanvulling Linnerplas-Zuid
De grond uit de tijdelijke doorvaarten wordt gebruikt om de grindwinning direct tegenover het dorp Linne weer geheel aan te vullen. Hier komt een van de 4 inlaten voor Maaswater bij hogere waterstanden, zodat de Lus van Linne uiteindelijk dynamisch doorstroomd zal worden. Intussen wordt rekening gehouden met de oeverzwaluwen die er te gast zijn in de kleiwanden.

1 juli 2015
Samenwerking voor grindwinning

Bichterweerd BV werkt in de Lus van Linne samen met de Stichting het Limburgs Landschap. Om het plan "Nieuw Leven in de Lus van Linne" te realiseren is intussen ook een samenwerking opgericht om de grindwinning uit te voeren met een passende en stille drijvende grindinstallatie.

3 juni 2015
Er komen nieuwe doorvaarten naar de Lus van Linne
De bestaande invaart naar de Gerelingsplas zal binnenkort verplaatst worden richting Osen. Deze dient alleen voor scheepvaart tijdens de uitvoering, toegang voor recreatievaart blijft verboden. Uiteindelijk zal ook de nieuwe tijdelijke invaart worden gesloten. De Gerelingsplas zal dan buiten broedseizoen alleen voor kleine bootjes bereikbaar zijn vanuit de Osenplas. Ook is begonnen met een tijdelijke doorvaart van de Gerelingsplas naar de Spoorplas. Zo wordt de Spoorplas tijdelijk bereikbaar voor grindwinning.

23 februari 2015
L1 maakte documentaire over de Lus van Linne
Bekijk de natuur hier (schuif evt. door naar tweede helft...).

1 december 2014
Monitoren van ecologische ontwikkeling
Deze herfst verscheen een tussenrapportage van de stand van de natuurontwikkeling in de Lus van Linne. Met nog uitzondering van libellen ging de ecologiosche situatie er op vooruit en vestigden zich zelfs nieuwe soorten flora en fauna. Dit is ook te danken aan het nieuwe begrazingsbeheer, ingezet door het Limburgs Landschap.
pdf_icoon Maas in Beeld sept 2014 [4.9] Mb]
werkbeeld

11 september 2014
Op naar de helft van Lus van Linne Zuid...
Vrijdag zal al weer een bak beladen worden, want maandag kan die weer door de Sluis Roermond...

28 augustus 2014
Als de sluis weer dicht gaat...
Langs Roermond kan de komende 2 weken weer niet gevaren worden met grind. Dus is er opnieuw pauze in de Lus van Linne. Op 15 september vangt het afgraven dan weer aan.

5 april 2014
Herstart bakken laden
De sluis is weer open en dus kan het werk in de Linnerplas Zuid a.s. maandag 7 april weer hervatten.

17 maart 2014
Werkonderbreking
Rijkswaterstaat plant werkzaamheden aan de sluis van Roermond, daardoor zal deze tijdelijk niet beschikbaar zijn voor scheepvaartverkeer. Als gevolg hiervan zal de winning van zand en grind in de Linnerplas Zuid voor 3 weken stilliggen. Daarna worden de werkzaamheden weer opgepakt.

7 november 2013
Kraanponton in Linnerplas-Zuid
Een eerste helft van het afgraven van bovengrond is inmiddels afgerond. Van de klei is een z.g. Natuurdam aangelegd, die de bestaande natuur in de Spoorplas zal beschermen. Het kraanponton heeft zich intussen door een tijdelijke invaart vanaf de Maas naar het werkgebied verplaatst. De te beladen scheepsbakken zullen de grind onbewerkt afvoeren.

rws luchtfoto okt 2013 -1
(foto inspectie Rijskwaterstaat)

5 november 2013
Logboek op deze website
De resultaten van natuurontwikkeling en van 'omgevingsbewust uitvoeren' hebben hier nu een eigen plaats verkregen in het menu "Logboek".

4 oktober 2013
Nul- en geluidsmetingen
Voorafgaande en kort na aanvang van de eerste werkzaamheden zijn voor ons metingen gedaan door het onafhankelijke buro Haskoning. Het optredende geluid en laagfrequent geluid bleef binnen gestelde voorwaarden. Trillingen zijn nauwelijks aangetroffen.

geluidsmeting

17 september 2013
Start werkuitvoering
Deze week is het dan begonnen: graafwerk in de Lus van Linne, op weg naar rivierverruiming, recreatie en natuur. Binnen 2 jaar kan het gebied tegenover Linne als natuur worden opgeleverd.

8 juli 2013
Op tv
In een rubriek "Nader bekeken" maakte omroep 3ML een verslag van waarom overheden en organisaties vinden dat er op 3 juli iets te vieren viel, zie deze link.

2 juli 2013
Start project met overdracht gronden en Verklaring
Met een feestelijke noot van jubilaris Kon.Harmonie Lenterust (140 jaar !) werden de gronden in de lus van Linne overgedragen aan beheerder de Stichting het Limburgs Landschap. Bichterweerd BV blijft degene die het project tot stand brengt, onder een Verklaring Omgevingsbewust Realiseren. Deze verklaring werd ook getekend door 2 betrokken gemeenten Maasgouw en Roermond. Zie meer op deze pagina.

28 juni 2013 
Lus van Linne op L1
Over de overdracht van gronden aan de Stichting het Limburgs Landschap maakte televisiezender L1 een nieuwsitem. Daarin ook een interview over het Omgevingsprotocol.

17 juni 2013 
Feestelijke start op 2 juli 2013
Nog niet het werk zelf, maar wel de samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap, zal starten op 2 juli 2013 vanaf 17.00u.  Graag bent u als geinteresseerde welkom in de Lus van Linne voor een officieel gedeelte waarin gronden worden overdragen aan de Stichting het Limburgs Landschap met gedeputeerde Peter van den Broek, en waarbij met wethouders Johan Lalieu en Gerard IJff van de gemeenten Maasgouw en Roermond een 'Verklaring Omgevingsprotocol' zal worden ondertekend. Zie deze uitnodiging.

13 juni 2013
Aangepaste werkwijze Linnerplas-zuid
Na een lange periode van afwegingen is een aanpak voorbereid, in nauwe samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap. Bichterweerd BV heeft zich als opdracht gesteld om het deelgebied dat grenst aan de dorpskern van Linne als eerste aan te pakken. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de bewoners van Linne om de doorlooptijd van eventueel hinderlijke werkzaamheden zo veel mogelijk in te korten. Bovendien is bij deze werkvolgorde een vervroegde ingebruikname (2013-2015) van een groot aaneengesloten en uitzichtbepalend EHS-natuurgebied mogelijk. De werkzaamheden beginnen na de zomer met een aangepaste stille werkwijze. Zie deze webpagina.

30 juli 2012
Limburgs Festival ook in 2012 in de Lus van Linne
Samen met Rijswaterstaat en de Stichting het Limburgs Landschap is de Lus van Linne gastheer voor een zomerspektakel. Nick Steur bouwt van 8 t/m 12 augustus ongelooflijke torens van stenen op de Overlaat bij Stuw Linne, telkens van 14.00u tot 17.00u.

Nick Steur

27 juli 2012
Vergunningen verleend
In de afgelopen weken zijn de 3 vergunningen en het Bestemmingsplan definitief geworden. De teksten kunt u vinden op onze downloadpagina. Voor hen die hun zienswijzen onvoldoende meegenomen achten staat de mogelijkheid van beroep open, zie hiervoor de desbetreffende websites van de overheden. De laatste vergunning kan nu worden aangevraagd (Wabo fase 2) voor o.m. het bouwen van enkele waterbouwwerken.

7 maart 2012
Ontwerp van vergunningsteksten gereed
Voor de 3 vergunningsaanvragen (zie hieronder welke) zijn Ontwerp-Beschikkingen gereed gekomen. Ze zijn door de 3 overheden officieel gepubliceerd 'ter visie'. In de periode van 7 maart t/m 17 april 2012 kunnen instanties, omwonenden en belanghebbenden daarvan kennis nemen en opmerkingen maken. Informatie hierover vindt u op de gebruikelijke overheidskanalen en op onze downloadpagina. Met de Ontwerpbeschikkingen op de vergunningsaanvragen komt nu duidelijkheid hoe de overheden de eindsituatie zien en aspecten zoals eventuele hinder tijdens de uitvoeringsfase willen beheersen.

9 februari 2012
Fotoserie Fed Opdam
Naast wandelaars, vissers en vogeltellers, bezoeken ook natuurfotografen de Lus van Linne. Fred Opdam heeft er een aantal op het web gezet: zie deze link.

Winter

21 november 2011
Vergunningsaanvragen ingediend
Op maandag 21 november zijn 3 vergunningsaanvragen ingediend:

 • Waterwet, bij Rijkswaterstaat Dienst Limburg
 • Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo, vroeger o.m. Hinderwet), bij de Gemeente Roermond.
 • Ontgrondingenwet, bij de Provincie Limburg

De overheden werken nu aan "Ontwerp-beschikkingen", die begin volgend jaar voor ons als aanvrager en voor alle belangstellenden ter beschikking en inzage zullen komen. Over de tervisielegging van deze ontwerp-beschikkingen zullen wij u t.z.t. nader informeren. Ook zullen wij dan opnieuw een avond organiseren waar de aanvragen en de beschikkingen kunnen worden besproken.

Mappen

14 november 2011
Informatieavond van de gemeente Roermond
Op 14 november jl. heeft de gemeente Roermond een avond georganiseerd in de Harmonie te Linne om nadere informatie te verschaffen over het Ontwerp Bestemmingsplan voor de Lus van Linne. Het Bestemmingsplan regelt de toekomstige bestemming van het stuk grond, met andere woorden waarvoor de grond gebruikt mag worden. Wethouder IJff van Roermond heeft daar een mondelinge toelichting gegeven op het Ontwerp Bestemmingsplan en het proces er naar toe. Vervolgens heeft planoloog Christine Jansen van de gemeente meer inhoudelijk weergegeven wat het Ontwerp Bestemmingsplan inhoudt. Er zijn diverse vragen gesteld, o.a. aangaande het verduidelijken van de bestemmingsplan-kaart. Ook zijn er al vragen gesteld die betrekking hebben op de vergunningen, zoals hinder in de Wabo en controle op uitvoering in de Ontgrondingenwet.

9 november 2011
Ontwerp-Bestemmingsplan gereed
Het Ontwep-Bestemmingsplan "Lus van Linne" ligt t/m 20 december 2010 ter inzage op het gemeentehuis (ook op de website http://www.ruimtelijkeplannen.roermond.nl/). Daarin worden ruimtelijke vlakken aangegeven voor natuur en de rivier (de gehele Lus van Linne) en voor de meerjarige werkzaamheden om dit gebied eindelijk in te richten als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het Ontwerp-Bestemmingsplannen komen geen zaken zoals hinder aan de orde, die komen dus pas bij de Ontwerp-beschikkingen op de genoemde vergunningsaanvragen naar voren. De Gemeente Roermond heeft het Ontwerp-Bestemmingsplan op een informatie-avond toegelicht.

18 oktober 2011
Uitvoering tegenover Linne
Van de buren van het project zien de bewoners van twee appartementcomplexen in Linne uit over met name het meest oostelijke deel van de Lus. Zij zijn daar komen wonen voor de rust en het uitzicht over de Maas. Hoewel dat uitzicht in de toekomst nog mooier kan worden, zal de uitvoering een lange tijd in beslag nemen. Veel bewoners zien het "Nieuw Leven in de Lus van Linne" dan ook met zorgen tegemoet. Bichterweerd BV heeft daarom extra informatie verschaft aan direct omwonenden. En voorgesteld om de meest nabije ontgravingslocatie versneld en met speciale apparatuur uit te voeren. Het gedeelte schuin rechts tegenover Linne wordt in het project "Linnerplas-zuid" genoemd. Dat kan al na 1 jaar uitvoering als EHS ingericht aan het bestaande natuurgebied tegenover Linne toegevoegd worden. Zie hierover een presentatie.

29 september 2011
Limburg Festival in de Lus van Linne
Van het kraanballet op de opening van Het Limburg Festival is een video gemaakt. De voorstelling van het Franse gezelschap Beau Geste vond plaats aan de oever van de Maas, met weids uitzicht op de Lus van Linne.

17 januari 2011
MER en Bestemmingsplan ter inzage
Op 11 januari heeft het college van B&W van Roermond besloten het MER te aanvaarden en samen met het voorontwerp Bestemmingsplan te publiceren en 6 weken ter inzage te leggen. Gedurende de periode 19 januari 2011 tot en met 1 maart 2011 zullen het MER en Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage liggen. Het MER en voorontwerp bestemmingsplan zijn vanaf 19 januari op deze website te vinden bij Informatie onder het kopje MER en Bestemmingsplan.

20 december 2010
Procedures
Het MER zal naar verwachting in januari 2011 samen met het Voorontwerp Bestemmingsplan 6 weken ter inzage worden gelegd.Tevens zullen komend jaar ook de vergunningsaanvragen worden ingediend. Dit zijn de Waterwet, de Wabo (Omgevingsrecht) en de Ontgrondingenwet.
De ontwerp-beschikkingen zullen samen met het Ontwerp-Bestemmingsplan ter visie gelegd worden, vermoedelijk voor de zomer van 2011.

14 december 2010
MER gereed
Nu alle gegevens zijn verwerkt en uit de Planstudie een optimaal Voorkeursalternatief is bepaald, is het milieu-effect-rapport (MER) ingediend bij de bevoegde gezagen: Gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Het MER dient als informatie bij besluiten die overheden zullen nemen op het (Voorontwerp) Bestemmingsplan en vergunningsaanvragen. Verantwoordelijk voor de Planstudie-MER is de initiatiefnemer Bichterweerd BV.

Om te beoordelen of het MER volledig is en alle effecten goed worden beschreven zal de Planstudie-MER ter visie worden gelegd en wordt deze aan de 'Commissie voor de milieu-effect-rapportage' gezonden.

11 november 2010
Nadere onderzoeken
Uit overleg met overheden bleek op een aantal aspecten extra of aanvullend onderzoek nodig. Zo is onderzocht wat de effecten zijn van het onder voorwaarden toelaten van kleine (motor)bootjes ook op de Gerelingsplas. Dit blijkt onder voorwaarden in de zomermaanden te kunnen, waarbij in de andere maanden een soort sluisje vanaf de bevaarbare Osenplas wordt gesloten.

Ook is met meer nauwkeurige berekeningen uitgezocht wat de invloed van het plan is op de werking van het retentiegebied Lateraal-Kanaal West bij Beegden. Conclusie daarvan is dat geen negatieve effecten optreden, en door het plan de benedenstroomse veiligheid van kaden zelfs toeneemt tot voorbij 's-Hertogenbosch.

13 september 2010
Sanering asbest
In een bodemonderzoek is geconstateerd dat de Maas een grindbank op een weiland in de Lus van Linne had neergelegd, waarin zich kleine plaatjes asbest bevonden. Deze kleine bult is in juli gesaneerd, en de asbest is afgevoerd. Het saneringsrapport daarvan is gereed gekomen.

5 augustus 2010
Planning van procedures
De initiatiefnemer voorziet het indienen van het MER tezamen met vergunningsaanvragen binnen enkele maanden. Op die manier kunnen de procedures een aansluitend vervolg krijgen. Voor die tijd hoopt de Initiatiefnemer reacties van overheden, instanties en belanghebbenden te mogen uitlokken en te ontvangen, om te checken of inderdaad een optimale Voorkeursvariant "Nieuw Leven in de Lus van Linne" tot stand zal zijn gekomen. Zodra het MER gereed is zal daarover ook een email-Nieuwsbrief verschijnen aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld (mail anders nu reeds naar info@lusvanlinne.nl)

26 juli 2010
Eindconcepten MER
Nu de rapporten van externe bureaus geleidelijk aan gereed komen, kan worden begonnen aan de afronding van het MER (milieu-effect-rapport). Verwacht wordt dat het MER begin september gereed zal zijn. Het MER en de bijbehorende achtergrondrapporten zullen daarna op deze website ter beschikking komen.

23 april 2010
Het MER vordert gestaag
In de afgelopen maanden is gewerkt aan onderzoeken door diverse externe ingenieursbureaus en adviseurs. De uitkomsten zijn gebruikt om de ontwerpen te optimaliseren zodat negatieve effecten worden tegengegaan en gunstige effecten worden versterkt. De voorkeursvariant (VKA) krijgt steeds meer gestalte en wordt momenteel op effecten op de natuur, de rivier en de leefomgeving beoordeeld.

16 maart 2010
Richtlijnen m.e.r. vertraagd
Hoewel de overheden de Richtlijnen volgens termijnen al in November had moeten vaststellen, is hierin vertraging gekomen. Nader omschreven moest worden wat er door de Initiatiefnemer uitgezocht moet worden rond de werking van het retentiegebied Lateraalkanaal West (LKW Beegden). Als het project Nieuw Leven in de Lus van Linne te veel rivierverruiming veroorzaakt, vermindert mogelijk het effect van de waterberging, waardoor kaden benedenstrooms toch weer zwaarder worden belast bij hoogwatergolven. Gelukkig kon de Initiatiefnemer al kennis nemen van concepten en daarom is al een nieuwe variant "Rivier-nul" toegevoegd aan de m.e.r.-studie.

14 maart 2010
Racties van omwonenden
Op de informatie-avond van 14 januari 2010 was gebleken dat omwonenden zich zorgen maken over het initiatief op de punten van hinder tijdens de uitvoering. Zo vreest men geluid en trillingen en ook de visuele gevolgen die waarneembaar zullen zijn vanuit de woningen met uitzicht op de Lus van Linne. De initiatiefnemer heeft toegezegd hier uitgebreid op in te zullen gaan in de effecten-studie. Binnenkort zullen hier resultaten verschijnen, maar al wel duidelijk is dat ten aanzien van geluid het uitvoeringsplan zal moeten worden aangepast, om overlast te voorkomen of te minimaliseren.

2 maart 2010
Vernieuwde website
Het aanpassen van deze website heeft de afgelopen weken problemen gegeven. Binnen enkele weken zal de gehele website worden vernieuwd tot een frisse lay-out.

13 februari 2010
Ontwerpsessies in de m.e.r.
Voor de aspecten natuur, rivierverruiming en gebruikers zijn ontwerpsessies gehouden in december 2009. Met een aantal experts en of ervaringsdeskundigen zijn ontwerprincipes en inzichten voor het ontwerpen van varianten uitgewisseld. Met dank aan de experts zijn waardevolle ontwerprincipes geformuleerd. De resultaten ervan zijn nu te vinden bij Downloads.

Commissie voor de m.e.r. bezoekt de Lus van Linne
cmerlinne

28 december 2009
Informatie-avond te Linne 14 januari 2010
Op donderdagavond 14 januari zal een extra informatie-avond plaatsvinden. Deels is dit ter aanvulling op de eerdere informatie-avond van 15 september te Merum, waar niet alle belangstellenden toe in de gelegenheid zijn geweest. Maar er zijn ook een aantal nieuwe vorderingen te melden:

 • Initiatief
  Samenwerkingsaspecten, overheidsbeleid, ambitie
 • Ontwerpen
  Varianten, verslag van gehouden ontwerpsessies
 • Effecten
  In gang gezette externe onderzoeken, waaronder geluid, rivier, natuur, grondwater

Graag zien wij uw aanmelding vooraf via info@lusvanlinne.nl. Zie ook persbericht bij Downloads.

24 september 2009
Deze website
Indien u op de hoogte wilt blijven via een af en toe verschijnende nieuws-email, of heeft u opmerkingen over deze website, dan kunt u een bericht sturen aan info@lusvanlinne.nl

16 september 2009
Informatieavond
Op dinsdagavond 15 september 2009 is een informatieavond gehouden in het Oolderhof te Ool-Herten. Ruim 70 mensen vanuit de omgeving en van instanties kwamen een kijkje nemen. Met posters is het Basisplan toegelicht. De initiatiefnemer en de Gemeente Roermond zijn blij met alle ontvangen suggesties. De posterserie is bij "Downloads" nog eens na te kijken. Onder de knop Verslagen treft u een verslag van ontvangen opmerkingen aan.

15 september 2009
M.e.r. procedure
In oktober stuurt de gemeente Roermond alle binnengekomen Zienswijzen naar de Commissie voor de m.e.r. Een overzicht daarvan zal op deze site verschijnen. De Richtlijnen van de Cmer zullen ca. december 2009 worden vastgesteld door de gemeenteraad van Roermond. De initiatiefnemer begint alvast met een aantal voorgestelde onderzoeken.

26 augustus 2009
Publicatie startnotitie
De gemeente Roermond heeft op 26 augustus 2009 de Startnotitie ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden kunnen zien en/of inspreken wat uitgezocht gaat worden. Publicatie hiervan heeft in de lokale pers plaatsgevonden, mede namens de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Dienst Limburg. Tot en met 6 oktober 2009 kunnen Zienswijzen worden gestuurd naar de gemeente Roermond, zodat suggesties voor de onderzoeken en de verdere planvorming kunnen worden meegenomen.

Steltloper
steltloper

 
Het plan
De Lus van Linne zal de komende jaren ingericht worden als natuurgebied. Het gebied moet uitgroeien tot een van de kerngebieden in de ecologische hoofdstructuur van Midden-Limburg.